Kwaliteit staat en valt bij de beheersing van het vak, het volgen van de laatste ontwikkelingen en het allerbelangrijkste grote betrokkenheid bij uw gezondheid en welzijn. Ik ben lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en de Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie. Tevens sta ik geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF alsmede in het deelregister voor oedeemtherapie.

Voor de kwaliteit binnen de praktijk organisatie is het volgende beschreven:
 • Privacyreglement
 • Betalingsvoorwaarden
 • Klachtenregeling
Privacyreglement
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden”
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
  • Bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling
  • Kosten van de behandeling
 • Uw mailadres en telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt als communicatiemiddel betreffende uw behandelingen en afspraken. Voor ieder ander gebruik van uw mailadres en telefoonnummer zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen
Betalingsvoorwaarden
 • Betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en mij.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.

Klachtenregeling
Wanneer u onverhoopt klachten heeft over de behandelingen of andere aspecten van de dienstverlening, dan hoor ik dit graag. Conform het klachtenreglement zal ik proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. In het geval dat wij er samen niet uitkomen, dan verwijs ik u graag door naar de consumentensite van onze beroepsvereniging www.defysiotherapeut.com. Hier vindt u informatie over wat u met een klacht over de praktijk kunt doen.